Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
25th Kio-sen - Game 4
21 2000 - 21 2000
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki