Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
53rd Osho-sen - Replay Game 2
30 2004 - 30 2004
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki