Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
54th Osho-sen - Game 3
27 2005 - 28 2005
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki