54th Osho-sen
11 2005 - 10 2005

Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (156 moves)
Game 1 (Ai-Furibisha)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (96 moves)
Game 2 (Sangenbisha)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (84 moves)
Game 3 (Ai-Furibisha)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (87 moves)
Game 4 (Shikenbisha)