25th Kio-sen
12 2000 - 21 2000

Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (125 moves)
Game 1 (White Kakugawari)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (63 moves)
Game 2
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (109 moves)
Game 3 (Yagura)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (130 moves)
Game 4 (Chuza Yokofudori)