Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
25th Kio-sen - Game 2
20 2000 - 20 2000
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki