Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
53rd Osho-sen - Game 4
25 2004 - 26 2004
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki