71st Meijin-sen
9 2013 - 22 2013

Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (120 moves)
Game 1 (Aigakari)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (111 moves)
Game 2 (Aigakari)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (104 moves)
Game 3 (Kakugawari)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (95 moves)
Game 4 (Yagura)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (137 moves)
Game 5 (Yagura)