Sato Yasumitsu vs Moriuchi Toshiyuki
75th Kisei-sen - Game 3
7 2004 - 7 2004
Moriuchi Toshiyuki
Sato Yasumitsu