Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
70th Meijin-sen - Game 5
31 2012 - 1 2012
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki