Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
16th Ryu-O sen - Game 4
26 2003 - 27 2003
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki