Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
54th Oza-sen - Game 3
27 2006 - 27 2006
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu