Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
79th Kisei-sen - Game 2
21 2008 - 21 2008
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu