Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
52nd Osho-sen - Game 1
15 2003 - 16 2003
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu