Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
46th Oi-sen - Game 7
21 2005 - 22 2005
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu