Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
47th Oi-sen - Game 1
12 2006 - 13 2006
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu