Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
47th Osho-sen - Game 2
19 1998 - 20 1998
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu