Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
76th Kisei-sen - Game 2
20 2005 - 20 2005
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu