49th Osho-sen
8 2000 - 9 2000

Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (116 moves)
Game 1 (Chuza Yokofudori)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (107 moves)
Game 2 (Aigakari)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (119 moves)
Game 3 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (123 moves)
Game 4 (Kakugawari)