Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
49th Osho-sen - Game 3
26 2000 - 27 2000
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu