Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira
78th Kisei-sen - Game 1
9 2007 - 9 2007
Watanabe Akira
Sato Yasumitsu