34th Kio-sen
8 2009 - 30 2009

Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki (88 moves)
Game 1 (Nakabisha)
Kubo Toshiaki vs Sato Yasumitsu (122 moves)
Game 2 (Sangenbisha)
Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki (123 moves)
Game 3 (Nakabisha)
Kubo Toshiaki vs Sato Yasumitsu (144 moves)
Game 4 (Shikenbisha)
Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki (108 moves)
Game 5 (Nakabisha)