Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki
34th Kio-sen - Game 1
8 2009 - 8 2009
Kubo Toshiaki
Sato Yasumitsu