Kubo Toshiaki

久保利明

Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (146 moves)
26th Kio-sen, Game 1, 14 2001 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki (156 moves)
26th Kio-sen, Game 2, 24 2001 (Shikenbisha Anaguma)
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (140 moves)
26th Kio-sen, Game 3, 5 2001 (Ai-Furibisha)
Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki (139 moves)
26th Kio-sen, Game 4, 19 2001 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki (171 moves)
49th Oza-sen, Game 1, 5 2001 (Shikenbisha)
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (108 moves)
49th Oza-sen, Game 2, 21 2001 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki (137 moves)
49th Oza-sen, Game 3, 5 2001 (Shikenbisha)
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (109 moves)
49th Oza-sen, Game 4, 11 2001 (Shikenbisha)
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (105 moves)
55th Oza-sen, Game 1, 6 2007
Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki (126 moves)
55th Oza-sen, Game 2, 22 2007
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (111 moves)
55th Oza-sen, Game 3, 3 2007
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (128 moves)
57th Osho-sen, Game 1, 17 2008 (Quick Ishida Attack)
Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki (94 moves)
57th Osho-sen, Game 2, 24 2008 (Gokigen Nakabisha)
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (112 moves)
57th Osho-sen, Game 3, 6 2008 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki (114 moves)
57th Osho-sen, Game 4, 19 2008
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (113 moves)
57th Osho-sen, Game 5, 27 2008
Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki (87 moves)
34th Kio-sen, Game 1, 8 2009 (Nakabisha)
Kubo Toshiaki vs Sato Yasumitsu (121 moves)
34th Kio-sen, Game 2, 28 2009 (Sangenbisha)
Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki (122 moves)
34th Kio-sen, Game 3, 8 2009 (Nakabisha)
Kubo Toshiaki vs Sato Yasumitsu (143 moves)
34th Kio-sen, Game 4, 18 2009 (Shikenbisha)
Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki (107 moves)
34th Kio-sen, Game 5, 30 2009 (Nakabisha)
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (118 moves)
59th Osho-sen, Game 1, 15 2010 (Sangenbisha)
Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki (124 moves)
59th Osho-sen, Game 2, 28 2010 (Nakabisha)
Kubo Toshiaki vs Sato Yasumitsu (144 moves)
35th Kio-sen, Game 1, 5 2010 (Early Bishop exchange against Furibisha)
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (142 moves)
59th Osho-sen, Game 3, 10 2010 (Ai-Furibisha)
Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki (75 moves)
59th Osho-sen, Game 4, 17 2010
Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki (94 moves)
35th Kio-sen, Game 2, 27 2010 (Early Bishop exchange against Furibisha)
Kubo Toshiaki vs Sato Yasumitsu (117 moves)
35th Kio-sen, Game 3, 7 2010 (Quick Ishida Attack)
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (117 moves)
59th Osho-sen, Game 5, 10 2010
Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki (83 moves)
59th Osho-sen, Game 6, 16 2010
Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki (153 moves)
35th Kio-sen, Game 4, 19 2010 (Nakabisha)
Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki (201 moves)
35th Kio-sen, Game 5, 30 2010 (Nakabisha)
Toyoshima Masayuki vs Kubo Toshiaki (89 moves)
60th Osho-sen, Game 1, 8 2011 (Nakabisha)
Kubo Toshiaki vs Toyoshima Masayuki (204 moves)
60th Osho-sen, Game 2, 21 2011 (Ai-Furibisha)
Kubo Toshiaki vs Watanabe Akira (109 moves)
36th Kio-sen, Game 1, 6 2011 (Quick Ishida Attack)
Toyoshima Masayuki vs Kubo Toshiaki (139 moves)
60th Osho-sen, Game 3, 9 2011 (Nakabisha)
Kubo Toshiaki vs Toyoshima Masayuki (144 moves)
60th Osho-sen, Game 4, 18 2011 (Quick Ishida Attack)
Watanabe Akira vs Kubo Toshiaki (84 moves)
36th Kio-sen, Game 2, 26 2011 (Gokigen Nakabisha)
Kubo Toshiaki vs Watanabe Akira (178 moves)
36th Kio-sen, Game 3, 6 2011 (Nakabisha)
Toyoshima Masayuki vs Kubo Toshiaki (159 moves)
60th Osho-sen, Game 5, 8 2011 (Nakabisha)
Kubo Toshiaki vs Toyoshima Masayuki (122 moves)
60th Osho-sen, Game 6, 14 2011 (Quick Ishida Attack)
Watanabe Akira vs Kubo Toshiaki (152 moves)
36th Kio-sen, Game 4, 18 2011 (Nakabisha)
Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki (112 moves)
61st Osho-sen, Game 1, 8 2012
Kubo Toshiaki vs Sato Yasumitsu (125 moves)
61st Osho-sen, Game 2, 26 2012
Goda Masataka vs Kubo Toshiaki (177 moves)
37th Kio-sen, Game 1, 5 2012
Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki (96 moves)
61st Osho-sen, Game 3, 16 2012
Kubo Toshiaki vs Sato Yasumitsu (126 moves)
61st Osho-sen, Game 4, 22 2012
Kubo Toshiaki vs Goda Masataka (134 moves)
37th Kio-sen, Game 2, 25 2012
Goda Masataka vs Kubo Toshiaki (62 moves)
37th Kio-sen, Game 3, 4 2012
Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki (110 moves)
61st Osho-sen, Game 5, 8 2012
Kubo Toshiaki vs Goda Masataka (111 moves)
37th Kio-sen, Game 4, 17 2012