Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki
34th Kio-sen - Game 5
30 2009 - 30 2009
Kubo Toshiaki
Sato Yasumitsu