Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki
35th Kio-sen - Game 4
19 2010 - 19 2010
Kubo Toshiaki
Sato Yasumitsu