Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki
35th Kio-sen - Game 5
30 2010 - 30 2010
Kubo Toshiaki
Sato Yasumitsu