26th Kio-sen
14 2001 - 19 2001

Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (147 moves)
Game 1 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki (157 moves)
Game 2 (Shikenbisha Anaguma)
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (141 moves)
Game 3 (Ai-Furibisha)
Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki (140 moves)
Game 4 (Shikenbisha)