Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
46th Oi-sen - Game 1
13 2005 - 14 2005
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu