Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
38th Oi-sen - Game 5
28 1997 - 29 1997
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu