55th Osho-sen
12 2006 - 22 2006

Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (145 moves)
Game 1
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (188 moves)
Game 2 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (69 moves)
Game 3 (Double Side-Pawn Picker)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (167 moves)
Game 4 (Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (110 moves)
Game 5 (Nakabisha)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (125 moves)
Game 6
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (100 moves)
Game 7 (Yonenaga quick attack)