Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
55th Osho-sen - Game 2
19 2006 - 20 2006
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu