Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
55th Osho-sen - Game 6
6 2006 - 7 2006
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu