Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
55th Osho-sen - Game 7
21 2006 - 22 2006
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu