Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
55th Osho-sen - Game 4
14 2006 - 15 2006
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu