50th Oza-sen
18 2002 - 9 2002

Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (128 moves)
Game 1 (Yagura)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (75 moves)
Game 2
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (102 moves)
Game 3