Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
50th Oza-sen - Game 1
18 2002 - 18 2002
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu