Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
33rd Kio-sen - Game 5
28 2008 - 28 2008
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu