Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira
62nd Osho-sen - Game 1
13 2013 - 14 2013
Watanabe Akira
Sato Yasumitsu