62nd Osho-sen
13 2013 - 7 2013

Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira (170 moves)
Game 1
Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu (123 moves)
Game 2 (Kakugawari with one tempo loss)
Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira (119 moves)
Game 3 (Yokofudori)
Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu (139 moves)
Game 4
Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira (170 moves)
Game 5 (Yagura)