Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
27th Kio-sen - Game 1
3 2002 - 3 2002
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu