Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira
19th Ryu-O sen - December 6th and 7th 2006
6 2006 - 7 2006
Watanabe Akira
Sato Yasumitsu