Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
47th Oi-sen - Game 3
3 2006 - 4 2006
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu