Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
33rd Kio-sen - Game 4
19 2008 - 19 2008
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu