Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
53rd Oza-sen - Game 1
1 2005 - 1 2005
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu