Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
51st Osho-sen - Game 2
25 2002 - 26 2002
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu