51st Osho-sen
16 2002 - 12 2002

Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (135 moves)
Game 1 (Sangenbisha)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (126 moves)
Game 2 (Hineribisha)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (126 moves)
Game 3 (Gokigen Nakabisha)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (172 moves)
Game 4 (Yokofudori Yamazaki style)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (173 moves)
Game 5 (Hineribisha)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (170 moves)
Game 6