Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
51st Osho-sen - Game 4
20 2002 - 21 2002
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu