53rd Oza-sen
1 2005 - 1 2005

Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (76 moves)
Game 1
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (136 moves)
Game 3
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (167 moves)
Replay Game 1
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (145 moves)
September 16th 2005