Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
79th Kisei-sen - Game 4
8 2008 - 8 2008
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu